Improving the strategic provisions of the state policy on the development of physical culture and sports in the higher education system

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26642/ppa-2024-1(9)-10-17

Keywords:

physical culture and sports; higher education system; strategy; state policy

Abstract

The article examines the strategic provisions of state policy on the development of physical culture and sports in the higher education system. Based on the analysis of the Strategy for the Development of Physical Culture and Sports until 2028, the Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2022-2032, as well as a critical analysis of the Recommendations for the Strategic Development of Physical Education and Sports among Students until 2025, highly problematic positions of the latter document were identified in terms of digital materials, goals, components, objectives, directions, and expected results. To overcome the identified problems, the following architectonics of the draft Strategy for the Development of Physical Culture and Sports in Ukrainian Higher Education Institutions was proposed and justified: base, analytical, problem, target, and supply clusters, as well as strategic goals for the future document. Implementing this proposed architectonics, along with the substantive target content developed, will lead to tangible results in the development of physical culture and sports in the educational space of domestic higher education. This, in turn, will contribute to strengthening the statehood and resilience of our country.

References

Bakumenko V.D. Derzhavno-upravlinski rishennia. K.: 2012. 344 s.

Demianchuk O. P. "Derzhavna polityka" ta "publichna polityka": variant perekhidnoho periodu. Naukovi zapysky NaUKMA. 2000. T. 18 : Politychni nauky. S. 31-36.

Derzhavna polityka : pidruchnyk / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukraïny ; red. kol. : Yu. V. Kovbasiuk (holova), K. O. Vashchenko (zast. holovy), Yu. P. Surmin (zast. holovy) [ta in.]. K. : NADU, 2014. 448 s.

Derzhavna polityka: analiz ta mekhanizmy vprovadzhennia: konspekt lektsiy̆ / Ukladachi: V. P. Sadkovyy̆, S. M. Dombrovska, I. M. Lopatchenko, A. V. Antonov. Kh.: NUTsZU, 2019. 65 s.

Pro fizychnu kultura ta sport: Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text

Pro Natsionalnu stratehiiu z ozdorovchoi rukhovoi aktyvnosti v Ukraini na period do 2025 roku "Rukhova aktyvnist – zdorovyi sposib zhyttia - zdorova natsiia": Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 9.02.2016 № 42. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2016/ed20210723#Text

Pro turyzm: Zakon Ukrainy vid 15.09.1995 № 324/95-VR/URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-vr#Text

Pro zabezpechennia staloho rozvytku fizychnoi kultury i sportu v Ukraini v umovakh detsentralizatsii vlady: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy № 1695 – VIII vid 19.10.2016.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1695-19#TextISSN2707-932517

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku fizychnoi kultury i sportu na period do 2024 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainyvid 1.03.2017 № 115.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-p#Text

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy № 630 vid 16.10.2014 r. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-п#Text

Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia shchorichnoho otsiniuvannia fizychnoi pidhotovky naselennia Ukrainy»: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 1045 vid 09.12.2015 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2015-p#Text

Pro zatverdzhennia rekomendatsii shchodo stratehichnoho rozvytku fizychnoho vykhovannia ta sportu sered studentskoi molodi na period do 2025 roku: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 193 vid 15.02.2021 roku. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/808/80881/602e6a8b9488d149085556.pdf

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 017 «Fizychna kultura ta sport» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 24.04.2019 № 567. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/017-Fizkultura.sport-bakalavr.28.07.pdf

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 017 «Fizychna kultura ta sport» dlia druhoho (mahisterskoho) rivnia: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 11.05.2021 № 516. URL: https://mon.gov.ua/osvita-2/vishcha-osvita-ta-osvita-doroslikh/naukovo-metodichna-rada-ministerstvaosviti-i-nauki-ukraini/zatverdzheni-standarti-vishchoi-osviti

Pro zatverdzhennia Stratehii rozvytku fizychnoi kultury ta sportu na period do 2028 roku: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 4.11.2020 № 1089. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1089-2020-p#Text

Svirko S.V. Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia biudzhetnoiu bezpekoiu: monohrafiia. Zhytomyr: TOV «Vydavnychyi dim «Buk-Druk»», 2021. 436 s.

Svirko S.V. Stratehichnyi riven derzhavnoho upravlinnia biudzhetnoiu bezpekoiu: suchasne bachennia ta perspektyvy. Aktualni problemy ekonomiky. 2021. №1. S. 133-140.

Zaklady vyshchoi osvity. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html

Downloads

Published

2024-06-28

How to Cite

Svirko, S., & Odnovorchenko, I. (2024). Improving the strategic provisions of the state policy on the development of physical culture and sports in the higher education system. Public Policy and Accounting, (1(9), 10–17. https://doi.org/10.26642/ppa-2024-1(9)-10-17

Issue

Section

Статті