Accounting policy regarding the risks of business entities

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26642/ppa-2022-2(6)-18-24

Keywords:

accounting policy, risk, activity, assessment, management, improvement

Abstract

The article examines the problem of taking risks into account in the activities of enterprises using the accounting system. The expediency of risk positioning in the accounting policy is substantiated. An analysis of the presence/absence of provisions on risks in the Orders «On Accounting Policy» of 40 enterprises of the Ternopil Region was carried out. On the basis of critical analysis, the use of the graphic method and generalization, the level of consideration of risks in the accounting policy was revealed. The expediency of assessing the level of consideration of risks in the accounting policy is substantiated. A questionnaire approach to conducting such an assessment and ranking of risks is proposed. Thanks to questionnaires and modeling, the content and implementation methodology of the first stage of forming and changing the accounting policy on the basis of risk management and taking into account the company's development strategy was formed.

The application of the developed proposals will allow to correctly assess the state of the accounting policy regarding the accounting of risks, to form provisions that are relevant in the strategic plan. This will ultimately contribute to the improvement of accounting and risk management, will allow to develop a system for ensuring the stable financial condition of the enterprise

References

Heorhieva, N. I. (2010), «Bukhhalterskyi oblik zakhodiv upravlinnia ryzykamy diialnosti pidpryiemstv [Accounting of enterprise risk management activities]», Visnyk ZHDTU – Bulletin of the ZhSTU, Vol. 3(53), pp. 57–61.

Hnylytska, L. V. (2014), «Informatsiine zabezpechennia ryzykamy pidpryiemnytskoi diialnosti: oblikovyi aspect [Information support for business risks: an accounting aspect]», Ekonomichni innovatsii – Economic innovations, Vol. 57, pp. 88–100.

Hudzenko, N. M. and Havrysh, N. L. (2019), «Osoblyvosti vyznannya ta otsinky ryzyku dlia yoho vidobrazhennya v obliku [Peculiarities of risk recognition and assessment for its reflection in accounting]», Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, Vol. 35, pp. 101–105, doi: 10.32999/ksu2307-8030/2019-35-18.

Khorunzhak, N. M. (2021), «Reformuvannia obliku v derzhavnomu sektori ta mozhlyvosti dosiahnennia yoho optymalnosti [Accounting reform in the public sector and opportunities to achieve its optimality]». U Oblik, analiz, audyt ta opodatkuvannia: suchasna paradyhma v umovakh informatsiinoho suspilstva (pp. 257–260), KNEU.

Kondraszuk, T. (2011), «Polityka rachunkowości a zasada kontynuacji działania [Accounting policy and the going concern principle]», Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 60, No 116, pp.189-200.

Kondraszuk, T. (2012), «CZARA tworzenia i implementacji polityki rachunkowości a projekt KSR nr 7 [GPAIA of the creation and implementation of the accounting policy and the NAS project No. 7]», U H. Żukowska & B. Sawicka (Red.), Zawartość informacyjna polityki rachunkowości: Wybrane problemy, Lublin, KUL, pp. 65–78, [Online], available at: http://ul.pl/files/839/Ksiazki/Zawartosc_informacyjna_polityki_rachunkowosci_red._H._Zukowska_B._Sawicka_2012.pdf

Korolyuk, T. (2015), «Systematyzatsiia i klasyfikatsiia ryzykiv u haluzyakh ekonomichnoi nauky [Systematization and classification of risks in the fields of economic science]», Halytskyy ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Journal, Vol. 48, No 1, pp. 62–71.

Loskorikh, H. L. (2021), «Oblikove vidobrazhennia znyzhennia ryzyku diyalnosti IT-pidpryiemstv [Accounting display of risk reduction in IT enterprises]», Infrastruktura rynku – Market infrastructure, Vol. 58, pp.105–108.

Malikov, V. V., Huz, M. M. and Yatsyshyn, S. R. (2022), «Osoblyvosti bukhhalterskoho obliku v antykryzovomu upravlinni pidpryiemstvom [Features of accounting in enterprise crisis management]», Naukovi perspektyvy – Scientific perspectives, Vol. 11(29), pp. 200-210, doi: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-11(29)-200-210.

Nesterenko, I. and Kovalevska, N. (2021), «Stanovlennya oblikovoi polityky ta yii vplyv na pokaznyky zvitnosti pidpryiemstv kharchovoi industrii [Formation of accounting policy and its impact on reporting indicators of food industry enterprises]». Ekonomichnyy analiz – Economic analysis, Vol. 31, No 3, pp. 190-197, doi: https://doi.org/10.35774/econa2021.03.190.

Parasii-Verhunenko, I., Kuznetsova, I., Misko, H., Biriuk, O. and Zharikova, O. (2020), «Strategic analysis of the competitiveness of educational products in the management of higher education institutions», Independent Journal of Management & Production, Vol. 11, No. 9, pp. 2496-2515, doi: https://doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1421.

Pravdyuk, N. L., Koval, L. V. and Koval, O. V. (2020), Oblikova polityka pidpryiemstv [Accounting policy of enterprises], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv.

Shevtsiv, L. Yu. and Mosolova, Yu. O. (2020), «Oblikova polityka v upravlinni diialnistiu pidpryiemstv za umov harmonizatsii obliku ta zvitnosti [Accounting policy in the management of enterprise activities under the conditions of harmonization of accounting and reporting]», Biznes Inform – Business Inform, Vol. 3, pp. 260–269.

Shushakova, I. K., Zyabchenkova, H. V. and Kuzub, M. V. (2021), «Kontseptsii zblyzhennia system bukhhalterskoho obliku ta finansovoho zvituvannia [Concepts of convergence of accounting and financial reporting systems]», Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, Vol. 30, doi: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-9.

Strategiia rozvytku Ternopilskoi oblasti na 2021-2027 roky ta Plan zakhodiv z yii realizatsii na 2021-2023 roky, (2021), Ternopilska oblasna derzhavna administratsiia, [Online], available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/strategiya-rozvytku-ternopilskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky.pdf

Szlachetka, N. (2012), «Elementy polityki rachunkowości według polskiego prawa bilansowego [Elements of the accounting policy according to the Polish balance sheet law]», U H. Żukowska & B. Sawicka (Red.), Zawartość informacyjna polityki rachunkowości: Wybrane problemy, Lublin, KUL, pp.15-37. [Online], available at: http://ul.pl/files/839/Ksiazki/Zawartosc_informacyjna_polityki_rachunkowosci_red._H._Zukowska_B._Sawicka_2012.pdf

Tesak, O. V. (2022), «Oblikova polityka pidpryiemstva: analiz ryzykiv vykorystannia tekhnolohii blokchein v bukhhalterskomu obliku ta audyti [Accounting policy of the enterprise: analysis of the risks of using blockchain technology in accounting and auditing]», Akademichni viziyi – Academic visions, Vol. 13, doi: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7331052.

Vyhivska, I. M., Hrabchuk, I. L. and Zelenina, O. O. (2015), «Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemnytskymy ryzykamy [Accounting and analytical support of business risk management]», Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu – Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis, Vol. 1(31), pp.70–79.

Yatsyshyn, S., Kabachenko, D., Korchynska, O., Churikanova, O. and Seniv L. (2022), «Management decisions as a factor of prevention and mitigation of internal risks», International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 22, No.11, pp. 771–777, [Online], available at: http://ijcsns.org/07_book/html/202211/202211107.html.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Yatsyshyn, S. (2022). Accounting policy regarding the risks of business entities. Public Policy and Accounting, (2(6), 18–24. https://doi.org/10.26642/ppa-2022-2(6)-18-24

Issue

Section

Статті